Wzmianki Polityka prawna i prywatności RODO

Firma Lecoingolf, zaniepokojona prawami osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania oraz dążąca do przejrzystości wobec swoich klientów, wdrożyła politykę obejmującą wszystkie te zabiegi, cele realizowane przez tych ostatnich, a także środki działania dostępne dla osób fizycznych, aby mogły jak najlepiej korzystać ze swoich praw. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych zapraszamy na stronę: https://www.cnil.fr/

Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza bezwarunkową akceptację poniższych warunków użytkowania. 

Obecna wersja online niniejszych warunków użytkowania jest jedyną, z której można się sprzeciwić przez cały czas korzystania z witryny i do momentu jej zastąpienia przez nową wersję.

Artykuł 1 - Informacje prawne

1.1 Witryna: Lecoingolfa

1.2 Wydawca: Lecoingolfa 

z siedzibą: 92 avenue guillaume le conquérant, 14390 Cabourg.

reprezentowana przez Doradztwo. Syrena: 91143930500028

Adres mailowy : [email chroniony]

dyrektor publikacji: Aurélien D'hooghe. 

1.3 Gospodarz: Lecoingolf jest obsługiwany przez Cloudways Ovh, którego siedziba znajduje się pod adresem 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja. 75017. 

Artykuł 2 - Dostęp do serwisu

Dostęp do serwisu i korzystanie z niego są zastrzeżone wyłącznie do użytku osobistego. Zgadzasz się nie wykorzystywać tej strony i zawartych w niej informacji lub danych do celów handlowych, politycznych, reklamowych oraz do jakiejkolwiek formy pozyskiwania informacji handlowych, w szczególności do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail.

Artykuł 3 - Zawartość witryny

Wszystkie marki, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy, animowane lub nie, sekwencje wideo, dźwięki, a także wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być użyte do działania tej strony, a bardziej ogólnie wszystkie elementy powielane lub używane na stronie są chronione obowiązującymi przepisami prawa w zakresie własności intelektualnej.

Stanowią pełną i całkowitą własność wydawcy lub jego partnerów. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja, w jakiejkolwiek formie, całości lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, jest surowo zabronione. Fakt, że wydawca nie wszczyna postępowania po powzięciu informacji o tych nieautoryzowanych użytkach, nie oznacza akceptacji tych zastosowań i zrzeczenia się odpowiedzialności.

Artykuł 4 - Zarządzanie witryną

W celu dobrego zarządzania stroną redaktor może w każdej chwili:

- zawieszać, przerywać lub ograniczać dostęp do całości lub części serwisu, zastrzegać dostęp do serwisu lub niektórych części serwisu dla określonej kategorii użytkowników Internetu;

- usunąć wszelkie informacje, które mogłyby zakłócić jego działanie lub naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe;

- zawiesić witrynę w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Artykuł 5 - Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii, awarii, utrudnień lub przerw w działaniu, uniemożliwiających dostęp do serwisu lub jednej z jego funkcji.

Za materiał łączący się z witryną, z której korzystasz, ponosisz wyłączną odpowiedzialność. Musisz podjąć wszelkie odpowiednie środki, aby chronić swój sprzęt i własne dane, w szczególności przed atakami wirusów za pośrednictwem Internetu. Ponosisz również wyłączną odpowiedzialność za witryny i dane, z których korzystasz.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku postępowania sądowego przeciwko Tobie:

- z powodu korzystania z witryny lub dowolnej usługi dostępnej przez Internet;

- z powodu nieprzestrzegania niniejszych warunków ogólnych.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Tobie, osobom trzecim i / lub Twojemu sprzętowi w wyniku połączenia lub korzystania z witryny, w związku z czym zrzekasz się wszelkich działań przeciwko niemu.

Jeśli wydawca miałby być przedmiotem postępowania polubownego lub prawnego z powodu korzystania z witryny, mógłby wystąpić przeciwko tobie w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie szkody, kwoty, wyroki skazujące i koszty, które mogą wyniknąć z tej procedury.

Artykuł 6 - Linki hipertekstowe
 

Tworzenie przez użytkowników wszystkich linków hipertekstowych do całości lub części witryny jest autoryzowane przez wydawcę. Wszelkie linki należy usunąć na żądanie wydawcy. 

Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linków do innych witryn nie są publikowane przez wydawcę. Wydawca nie ma prawa do treści zawartych w tym linku. 

Artykuł 7 - Gromadzenie i ochrona danych

Twoje dane są zbierane przez firmę Lecoingolf.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych); Za możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden lub kilka szczególnych elementów, charakterystycznych dla jej fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

Dane osobowe, które mogą być gromadzone w serwisie, są wykorzystywane głównie przez wydawcę do zarządzania relacjami z Tobą oraz, jeśli jest to konieczne, do przetwarzania Twoich zamówień. 

Gromadzone dane osobowe są następujące:

- nazwisko i imię

- Adres mailowy

- dane finansowe: w ramach płatności za produkty i usługi oferowane na Platformie rejestruje dane finansowe dotyczące karty kredytowej użytkownika. 

Artykuł 8 - Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych, użytkownikom przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu: mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, pisząc na podany poniżej adres e-mail. W takim przypadku przed realizacją tego prawa Platforma może zażądać dowodu tożsamości użytkownika w celu weryfikacji jej poprawności;
  • prawo do sprostowania: jeżeli dane osobowe posiadane przez Platformę są niedokładne, może zażądać aktualizacji informacji;
  • prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą zwrócić się do Platformy o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z założeniami RODO;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych zgodnie z założeniami RODO;
  • prawo do przenoszenia: mogą zażądać od Platformy udostępnienia im podanych przez siebie danych osobowych w celu przesłania ich do nowej Platformy.

Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pod adresem:

92 aleja Guillaume zdobywcy, 14390, Cabourg.

Lub e-mailem na adres:

[email chroniony]    

Do wszystkich wniosków należy dołączyć kserokopię podpisanego ważnego dokumentu tożsamości i podać adres, pod którym wydawca może skontaktować się z wnioskodawcą. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania. Ten jednomiesięczny okres może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli wymaga tego złożoność wniosku i / lub liczba wniosków.

Ponadto, począwszy od ustawy nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r., Osoby, które sobie tego życzą, mają możliwość zorganizowania losu swoich danych po ich śmierci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr/.

Użytkownicy mogą również złożyć skargę do CNIL na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr

Zalecamy skontaktowanie się z nami przed złożeniem skargi do CNIL, ponieważ jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu rozwiązania Twojego problemu. 

Artykuł 9 - Wykorzystywanie danych

Dane osobowe zbierane od użytkowników mają na celu świadczenie usług Platformy, ich ulepszanie i utrzymanie bezpiecznego środowiska. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy użytkownikiem a Platformą. Dokładniej, zastosowania są następujące:

- dostęp i korzystanie z Platformy przez użytkownika;

- zarządzanie działaniem i optymalizacją Platformy;

- wdrożenie pomocy użytkownika;

- weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przesyłanych przez użytkownika;

- personalizacji usług poprzez wyświetlanie reklam na podstawie historii przeglądania użytkownika, zgodnie z jego preferencjami;

- zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania (złośliwego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania) oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;

- zarządzanie wszelkimi sporami z użytkownikami;

- wysyłanie informacji handlowych i reklamowych, zgodnie z preferencjami użytkownika;

- organizacja warunków korzystania z Usług płatniczych.

Artykuł 10 - Polityka zatrzymywania danych

Platforma przechowuje Twoje dane przez czas niezbędny do świadczenia Ci swoich usług lub pomocy. 

W zakresie, w jakim jest to uzasadnione lub wymagane do wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków, możemy również zachować niektóre informacje, jeśli to konieczne, nawet po zamknięciu konta. nie musimy już świadczyć Ci naszych usług.

Artykuł 11 - Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie na terenie Unii Europejskiej w następujących przypadkach:

- gdy użytkownik korzysta z usług płatniczych, w celu realizacji tych usług Platforma kontaktuje się z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi zawarł umowy;

- gdy użytkownik publikuje informacje publicznie dostępne w obszarach bezpłatnych komentarzy Platformy;

- gdy użytkownik upoważni stronę trzecią do dostępu do swoich danych;

- gdy Platforma korzysta z usług dostawców w celu świadczenia usług pomocy użytkownikowi, reklamy i usług płatniczych. Usługodawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkowników, w ramach świadczenia tych usług oraz mają umowny obowiązek korzystania z nich zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych charakter;

- jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Platforma może przekazywać dane w celu odpowiedzi na reklamacje składane przeciwko Platformie oraz przestrzegać procedur administracyjnych i prawnych.

Artykuł 12 - Oferty handlowe

Jeśli przeglądając witrynę, uzyskujesz dostęp do danych osobowych, musisz powstrzymać się od gromadzenia, nieautoryzowanego wykorzystania i wszelkich działań, które mogą stanowić atak na prywatność lub reputację osób. Wydawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Dane są przechowywane i wykorzystywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 13 - Pliki cookie 

Co to jest plik cookie?

„Cookie” lub tracer to plik elektroniczny umieszczany na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) i odczytywany np. podczas przeglądania strony internetowej, czytania wiadomości e-mail, instalowania lub korzystania z oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezależnie od typu używanego terminala (źródło: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Przeglądając tę ​​witrynę, na Twoim terminalu mogą być umieszczane „pliki cookie” firmy odpowiedzialnej za daną witrynę i / lub firm zewnętrznych.

Kiedy po raz pierwszy przeglądasz tę stronę, pojawi się baner wyjaśniający użycie plików „cookie”. Dlatego też, kontynuując przeglądanie, klient i / lub potencjalny klient zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptował użycie wspomnianych „plików cookie”. Wyrażona zgoda będzie ważna przez okres trzynastu (13) miesięcy. Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki. 

Wszystkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do śledzenia wielkości, rodzaju i konfiguracji ruchu na tej stronie, rozwijania jej projektu i układu oraz do innych celów administracyjnych i planowania, a bardziej ogólnie do ulepszania usługi. które Ci oferujemy.

Na tej stronie znajdują się następujące pliki cookie: 

Pliki cookie Google:

- Google Analytics: umożliwia pomiar oglądalności strony;
- Menedżer tagów Google: ułatwia implementację tagów na stronach i umożliwia zarządzanie tagami Google;
- Google Adsense: sieć reklamowa Google wykorzystująca strony internetowe lub filmy z YouTube jako medium dla swoich reklam; 
- Google Dynamic Remarketing: umożliwia oferowanie dynamicznych reklam na podstawie poprzednich wyszukiwań; 
- Konwersja Google Adwords: narzędzie do monitorowania kampanii reklamowych AdWords; 
- DoubleClick: reklamowe pliki cookie Google do dystrybucji banerów.

Pliki cookie Facebooka:

- Facebook connect: umożliwia identyfikację użytkownika za pomocą konta na Facebooku;
- Wtyczki społecznościowe Facebooka: umożliwiają polubienie, udostępnianie, komentowanie treści za pomocą konta na Facebooku;
- Facebook Custom Audience: umożliwia interakcję z odbiorcami na Facebooku.

Żywotność tych plików cookie wynosi trzynaście miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania, zarządzania i usuwania plików „cookie” dla każdego typu przeglądarki, zapraszamy do skorzystania z poniższego linku: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artykuł 14 - Fotografie i przedstawienie produktów

Zdjęcia produktów, towarzyszące ich opisom, nie mają charakteru umownego i nie są wiążące dla wydawcy.

Artykuł 15 - Prawo właściwe

Niniejsze warunki korzystania z witryny podlegają prawu francuskiemu i jurysdykcji sądów siedziby wydawcy, z zastrzeżeniem szczególnego przypisania jurysdykcji wynikającej z określonego prawa lub rozporządzenia.

Artykuł 16 - Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji o produktach prezentowanych na stronie lub dotyczących samej strony, możesz zostawić wiadomość pod następującym adresem: [email chroniony].