Zmínky GDPR právní a zásady ochrany osobních údajů

Společnost Lecoingolf, která má obavy o práva jednotlivců, zejména s ohledem na automatizované zpracování, a v touze po transparentnosti vůči svým zákazníkům, zavedla politiku zahrnující všechna tato ošetření, účely, které sledují, a také způsoby, jakými jsou dostupné jednotlivcům, aby mohli co nejlépe uplatňovat svá práva. 

Pokud potřebujete další informace o ochraně osobních údajů, navštivte web: https://www.cnil.fr/

Pokračování v používání této stránky znamená bezvýhradný souhlas s následujícími podmínkami používání. 

Aktuálně online verze těchto podmínek používání je jedinou protichůdnou po celou dobu používání stránky a do doby, než ji nahradí nová verze.

Článek 1 - Právní upozornění

1.1 Web: Lecoingolf

1.2 Vydavatel: Lecoingolf 

jejíž hlavní sídlo se nachází: 92 avenue guillaume le conquérant, 14390 Cabourg.

zastoupená Advising. Siret: 91143930500028

emailová adresa : [chráněno e-mailem]

ředitel publikace: Aurélien D'hooghe. 

1.3 Hostitel: Lecoingolf je hostitelem Cloudways Ovh, jehož hlavní sídlo se nachází na 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francie. 75017. 

Článek 2 - Přístup na web

Přístup na web a jeho používání je vyhrazeno výhradně pro osobní použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat tento web a informace nebo údaje v něm obsažené pro komerční, politické, reklamní účely a pro jakoukoli formu komerčních nabídek, zejména pro zasílání nevyžádaných e-mailů.

Článek 3 - Obsah stránek

Všechny značky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, obrázky, animované i jiné, videosekvence, zvuky, jakož i všechny počítačové aplikace, které lze použít k tomu, aby tato stránka fungovala, a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na této stránce jsou chráněny platnými zákony v oblasti duševního vlastnictví.

Jsou úplným a celkovým majetkem vydavatele nebo jeho partnerů. Jakákoli reprodukce, znázornění, použití nebo adaptace jakékoli nebo části těchto prvků, včetně počítačových aplikací, v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je přísně zakázána. Skutečnost, že vydavatel nezahájí řízení poté, co se dozví o těchto neoprávněných použitích, neznamená přijetí uvedených použití a vzdání se trestního stíhání.

Článek 4 - Správa stránek

Pro dobrou správu webu může editor kdykoli:

- pozastavit, přerušit nebo omezit přístup na celý web nebo jeho část, vyhradit si přístup na web nebo k určitým částem webu pro konkrétní kategorii uživatelů internetu;

- vymazat veškeré informace, které by mohly narušit jeho provoz nebo odporovat národním nebo mezinárodním zákonům;

- pozastavit web za účelem provádění aktualizací.

Článek 5 - Odpovědnosti

Vydavatel nemůže být činěn odpovědným v případě poruchy, poruchy, potíží nebo přerušení provozu, znemožnění přístupu na web nebo k jedné z jeho funkcí.

Materiál pro připojení k webu, který používáte, je na vaši výhradní odpovědnost. Musíte přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svého zařízení a vlastních dat, zejména před virovými útoky přes internet. Nesete také výhradní odpovědnost za stránky a údaje, které konzultujete.

Vydavatel nenese odpovědnost v případě soudního řízení proti vám:

- z důvodu používání stránky nebo jakékoli služby přístupné přes internet;

- z důvodu vašeho nedodržování těchto obecných podmínek.

Vydavatel není odpovědný za jakékoli škody způsobené vám, třetím stranám a / nebo vašemu vybavení v důsledku vašeho připojení nebo vašeho používání webu a v důsledku toho se zříkáte jakékoli akce proti němu.

Pokud by měl být vydavatel předmětem smírného nebo zákonného řízení kvůli vašemu používání stránek, mohl by se obrátit proti vám s žádostí o náhradu všech škod, částek, odsouzení a nákladů, které by z tohoto postupu mohly vyplývat.

Článek 6 - Hypertextové odkazy
 

Zřizování všech hypertextových odkazů na celý web nebo jeho část je povoleno vydavatelem. Jakýkoli odkaz musí být odstraněn na žádost vydavatele. 

Jakékoli informace přístupné prostřednictvím odkazu na jiné stránky vydavatel nezveřejňuje. Vydavatel nemá žádné právo na obsah uvedený v odkazu. 

Článek 7 - Sběr a ochrana údajů

Vaše údaje shromažďuje společnost Lecoingolf.

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů); se považuje za identifikovatelnou osobu, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na jméno, identifikační číslo nebo na jeden či více konkrétních prvků, specifických pro jeho fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální.

Osobní údaje, které mohou být shromažďovány na tomto webu, používá hlavně vydavatel pro správu vztahů s vámi a případně pro zpracování vašich objednávek. 

Shromažďované osobní údaje jsou následující:

- příjmení a jméno

- emailová adresa

- finanční údaje: v rámci platby za produkty a služby nabízené na Platformě zaznamenává finanční údaje týkající se kreditní karty uživatele. 

Článek 8 - Právo na přístup, opravu a odstranění vašich údajů

Při uplatňování předpisů platných pro osobní údaje mají uživatelé následující práva:

  • právo na přístup: právo na přístup ke svým osobním údajům mohou uplatnit písemně na níže uvedenou e-mailovou adresu. V tomto případě si Platforma může před realizací tohoto práva vyžádat prokázání totožnosti uživatele za účelem ověření jeho správnosti;
  • právo na opravu: pokud jsou osobní údaje uchovávané platformou nepřesné, může požádat o aktualizaci informací;
  • právo na výmaz údajů: uživatelé mohou požádat o výmaz svých osobních údajů, v souladu s platnými zákony na ochranu údajů;
  • právo na omezení zpracování: uživatelé mohou požádat Platformu o omezení zpracování osobních údajů v souladu s předpoklady stanovenými GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování údajů: uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování jejich údajů v souladu s předpoklady stanovenými GDPR;
  • právo na přenositelnost: mohou požádat, aby jim platforma poskytla osobní údaje, které poskytla k jejich přenosu na novou platformu.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním nás na následující adrese:

92 avenue guillaume dobyvatel, 14390, Cabourg.

Nebo e-mailem na adresu:

[chráněno e-mailem]    

Ke všem žádostem musí být přiložena fotokopie podepsaného platného dokladu totožnosti a uvedena adresa, na které může vydavatel kontaktovat žadatele. Odpověď bude zaslána do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Toto jednoměsíční období lze prodloužit o dva měsíce, pokud to vyžaduje složitost žádosti nebo počet žádostí.

Kromě toho a od zákona č. 2016-1321 ze dne 7. října 2016 mají lidé, kteří si to přejí, možnost organizovat osud svých údajů po jejich smrti. Další informace o tomto tématu najdete na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr/.

Uživatelé mohou také podat stížnost u CNIL na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr

Doporučujeme, abyste nás před podáním stížnosti na CNIL nejprve kontaktovali, protože jsme vám k dispozici, abychom váš problém vyřešili. 

Článek 9 - Použití údajů

Účelem shromažďovaných osobních údajů od uživatelů je poskytovat služby Platformy, zlepšovat je a udržovat bezpečné prostředí. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi uživatelem a Platformou. Konkrétněji jde o následující použití:

- přístup a používání platformy uživatelem;

- řízení provozu a optimalizace platformy;

- implementace uživatelské pomoci;

- ověřování, identifikace a ověřování údajů přenášených uživatelem;

- personalizace služeb zobrazováním reklam na základě historie procházení uživatele podle jeho preferencí;

- prevence a odhalování podvodů, malwaru (škodlivý software nebo malware) a správa bezpečnostních incidentů;

- řízení veškerých sporů s uživateli;

- zasílání obchodních a reklamních informací podle preferencí uživatele;

- organizace podmínek používání Platebních služeb.

Článek 10 - Zásady uchovávání údajů

Platforma uchovává vaše data po dobu nezbytnou k tomu, aby vám mohla poskytovat své služby nebo pomoc. 

V rozsahu přiměřeně nezbytném nebo požadovaném ke splnění zákonných nebo regulačních povinností, řešení sporů, předcházení podvodům a zneužívání nebo vymáhání našich smluvních podmínek můžeme také podle potřeby uchovávat některé z vašich údajů, a to i poté, co svůj účet zavřete. Nebo že již vám nemusíme poskytovat naše služby.

Článek 11 - Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi třetích stran výhradně v Evropské unii, v následujících případech:

- když uživatel používá platební služby, je platforma pro implementaci těchto služeb v kontaktu s bankovními a finančními společnostmi třetích stran, s nimiž uzavřela smlouvy;

- když uživatel zveřejní informace přístupné veřejnosti v oblastech bezplatných komentářů Platformy;

- když uživatel autorizuje webové stránky třetí strany k přístupu k jeho údajům;

- když Platforma využívá služeb poskytovatelů k poskytování uživatelské pomoci, reklamních a platebních služeb. Tito poskytovatelé služeb mají v rámci výkonu těchto služeb omezený přístup k uživatelským údajům a mají smluvní povinnost je používat v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně údajů osobní charakter;

- pokud to vyžaduje zákon, může Platforma předávat údaje, aby reagovala na stížnosti vznesené proti Platformě a aby dodržovala administrativní a právní postupy.

Článek 12 - Obchodní nabídky

Pokud při prohlížení webu přistupujete k osobním údajům, musíte se zdržet jakéhokoli shromažďování, jakéhokoli neoprávněného použití a jakéhokoli jednání, které může představovat útok na soukromí nebo pověst jednotlivců. Vydavatel v tomto ohledu odmítá veškerou odpovědnost.

Údaje jsou uchovávány a používány po dobu v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 13 - Cookies 

Co je to cookie?

„Cookie“ nebo stopovač je elektronický soubor umístěný na terminálu (počítač, tablet, smartphone atd.) A čtený například při prohlížení webových stránek, čtení e-mailu, instalaci nebo používání softwaru nebo mobilní aplikace, bez ohledu na typ použitého terminálu (zdroj: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Procházením tohoto webu mohou být na váš terminál umístěny „cookies“ od společnosti odpovědné za příslušné stránky nebo od společností třetích stran.

Během první navigace na tomto webu se objeví vysvětlující banner o používání „cookies“. Proto pokračováním v procházení bude zákazník nebo potenciální zákazník považován za informovaného a souhlasí s použitím uvedených „cookies“. Poskytnutý souhlas bude platný po dobu třinácti (13) měsíců. Uživatel má možnost deaktivovat cookies z nastavení svého prohlížeče. 

Všechny shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a konfigurace provozu pomocí tohoto webu, k vývoji jeho designu a rozvržení a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecněji ke zlepšení služby. které vám nabízíme.

Na tomto webu se nacházejí následující soubory cookie: 

Cookies Google:

- Google analytics: umožňuje měřit návštěvnost webu;
- Správce značek Google: usnadňuje implementaci značek na stránky a umožňuje spravovat značky Google;
- Google Adsense: reklamní síť Google využívající webové stránky nebo videa YouTube jako médium pro své reklamy; 
- Google Dynamic Remarketing: umožňuje nabízet dynamickou reklamu na základě předchozích vyhledávání; 
- Google Adwords Conversion: nástroj pro sledování reklamních kampaní AdWords; 
- DoubleClick: Google reklamní cookies k distribuci bannerů.

Soubory cookie Facebooku:

- Facebook connect: umožňuje vám identifikovat se pomocí vašeho účtu na Facebooku;
- Facebook sociální pluginy: umožňují vám lajkovat, sdílet a komentovat obsah pomocí účtu na Facebooku;
- Facebook Custom Audience: umožňuje vám komunikovat s publikem na Facebooku.

Životnost těchto cookies je třináct měsíců.

Další informace o používání, správě a mazání souborů „cookie“ pro jakýkoli typ prohlížeče vás zveme na následující odkaz: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Článek 14 - Fotografie a vyobrazení produktů

Fotografie produktů doprovázející jejich popis nejsou smluvní a nezavazují vydavatele.

Článek 15 - Rozhodné právo

Tyto podmínky používání stránek se řídí francouzským právem a podléhají jurisdikci soudů ústředí vydavatele, s výhradou konkrétního připsání jurisdikce vyplývajícího z konkrétního zákona nebo nařízení.

Článek 16 - Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, informací o produktech prezentovaných na webu nebo týkajících se samotného webu můžete zanechat zprávu na následující adrese: [chráněno e-mailem].